image

Kancelaria Notarialna
Notariusza Wojciecha Nowaka

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, jest powołany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Kancelaria Notarialna notariusza Wojciecha Nowaka gwarantuje najwyższą jakość świadczonych czynności notarialnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Działając w oparciu o tradycje notariatu w Polsce zapewniamy rzetelność oraz merytoryczne podejście do wykonywanych czynności. Profesjonalną obsługę gwarantują zatrudnieni w Kancelarii Notarialnej zastępca notarialny i aplikanci notarialni gotowi udzielić wszelkich niezbędnych do dokonania konkretnej czynności notarialnej informacji.

image

Wojciech Nowak jest prawnikiem od 31 lat, a notariuszem od 2007 roku. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sędzią w sądach we Wrocławiu i Świdnicy. Wykonywał również zawód radcy prawnego i adwokata będąc w tym czasie partnerem w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawniczych w Warszawie oraz Wrocławiu. Wojciech Nowak biegle posługuje się językiem angielskim.

Zakres czynności notarialnych

Notariusz zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie dokonuje następujące czynności:

1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
5) sporządza poświadczenia;
- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
6) spisuje protokoły;
7) sporządza protesty weksli i czeków;
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu uzyskania szczegółowych i bezpłatnych informacji dotyczących poszczególnych czynności notarialnych jak również wymaganych dokumentów do ich sporządzenia – należy kontaktować się z kancelarią notarialną drogą telefoniczną lub elektroniczną. Za czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Kancelaria oferuje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnych terminów sporządzenia czynności notarialnych.

Zespół Kancelarii

proszę kliknąć na zdjęcie w celu uzyskania danych kontaktowych

Wojciech Andrzej Nowak

notariusz

tel. 509 474 910
wojciech.nowak@wnowak.com.pl

Żaneta Rymsza-Klemczak

zastępca notarialny

tel. 506 003 080
zaneta.rymsza@wnowak.com.pl

Magdalena Woźniakowska

aplikant notarialny

tel. 508 894 910
magdalena.wozniakowska@
wnowak.com.pl

Małgorzata Kwella

aplikant notarialny

tel. 506 003 081
małgorzata.kwella@wnowak.com.pl

Aleksandra Kukla

aplikant notarialny

aleksandra.kukla@wnowak.com.pl

Kontakt

 • Telefon

  71 79 11 890
  509 474 910

 • E-mail

  kancelaria@wnowak.com.pl

 • Adres

  Kancelaria Notarialna
  notariusza
  WOJCIECHA NOWAKA
  ul. Ruska 2
  50-079 Wrocław

 • Rachunki bankowe

  Rachunek gospodarczy:
  54 1020 5226 0000 6102 0675 7241

  Rachunek depozytowy:
  50 1020 5226 0000 6602 0783 9006

 • DOJAZD

Aktualności

Szczególne reguły obsługi w kancelarii w czasie trwania pandemii:
zapoznaj się teraz

Przetwarzanie danych osobowych

Kancelaria Notarialna notariusza Wojciecha Nowaka jest przygotowana i dostosowana do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") i z związku z tym wdrożyła Politykę Prywatności Kancelarii Notarialnej.

Dbając o poufność przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych klientów jest Kancelaria Notarialna notariusza Wojciecha Nowaka (dalej „Kancelaria Notarialna”).

Dane i ich przetwarzanie

Dane są otrzymywane od stron czynności notarialnych oraz poprzez otrzymywanie od stron dokumentów koniecznych do sporządzenia aktu notarialnego. Dane mogą być otrzymywane od osób trzecich, jeżeli osoby te działają w imieniu stron czynności notarialnych i są uprawnione do przekazania danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych

Kancelaria Notarialna wykorzystuje dane osobowe stron czynności notarialnej do następujących celów:

 1. sporządzenia projektu czynności notarialnej,
 2. sporządzenia aktu notarialnego oraz aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego,
 3. sporządzenia innej czynności notarialnej (odpis wierzytelny, poświadczenie podpisu, data pewna i inne),
 4. prowadzenie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa,
 5. kontakty ze stronami czynności notarialnych,
 6. pobieranie opłat sądowych i podatków,
 7. monitorowanie należności i ich windykacja oraz dochodzenie roszczeń w przypadkach prawem określonych.

Rodzaj danych podlegających przetwarzaniu

Dane podlegające przetwarzaniu przez Kancelarię Notarialną to w szczególności:

 1. imiona i nazwiska,
 2. imiona rodziców,
 3. dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
 4. dane osób prawnych (nazwa, numer KRS, NIP, REGON),
 5. PESEL, seria i numer dowodu osobistego (paszportu, karty stałego pobytu) wraz z datą ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 6. obywatelstwo, data i miejsce urodzenia oraz kraj,
 7. adres zamieszkania lub zameldowania a także adres do korespondencji,
 8. dane osobowe małżonka,
 9. dane pełnomocnika,
 10. data, przedmiot umowy, rodzaj umowy, strony umowy a także rodzaj i wartość czynności notarialnej,
 11. numery rachunków bankowych,
 12. informacje o złożeniu wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych odpowiedniego sądu,
 13. rodzaje i kwoty podatków i opłat wraz z określeniem dnia ich zapłaty,
 14. numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo -księgowych,
 15. pozostałe informacje wymagane przepisami obowiązującego prawa dotyczące podmiotów - stron czynności notarialnych wraz z danymi koniecznymi do sporządzenia czynności notarialnej.

Podstawy prawne

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są uregulowane następującymi aktami prawnymi:

 1. ustawą z dnia 10maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto Kancelaria Notarialna ma obowiązek stosowania w swojej praktyce przepisów następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie,
 2. ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 3. ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 4. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 6. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 7. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przetwarzane dane są objęte tajemnicą notarialną. Pomimo to dane mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom na zasadach określonych w przepisach prawa. Odbiorcami danych mogą być:

 1. strony czynności oraz osoby, które uzyskały dostęp do danych od stron czynności oraz osoby, którymi strony się posługują (między innymi doradcy prawni, podatkowi i finansowi, pośrednicy, pełnomocnicy),
 2. organy podatkowe i inne instytucje i organy uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa,
 3. dostawcy usług informatycznych i teleinformatycznych oraz administratorzy danych.

Okres przechowywania oraz dostęp do danych

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji czynności notarialnej (w tym przechowywania aktów notarialnych oraz ksiąg notarialnych – repertoria) lub realizacji innego celu przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to wprost przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

Pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą danych osobowych można przesłać na adres poczty elektronicznej: kancelaria@wnowak.com.pl, Organem nadzorczym w zakresie administrowania danymi jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.